Strona domowa Sołectwa Gałdowo


Rada Sołecka – organ opiniodawczo – doradczy wspomagający Sołtysa.

Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy i inicjatywny.
Posiedzenia odbywają się w zależności od potrzeb.

Rada Sołecka w szczególności:
  • Opracowuje i przedkłada na zebraniu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez zebranie.
  • Opracowuje i przedkłada na zebraniu wiejskim projekty programów pracy samorządu.
  • Występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu.
  • Organizuje wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz kontroluje ich realizację.
  • Decyduje w sprawach udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym.
  • Współdziała z właściwymi organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań.
  • Na zebraniu wiejskim sołtys składa informację o działalności rady sołeckiej.